व्यवस्थापन संघ

ऊस विकास उपक्रम
team

मा.आ.श्री. दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील (गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

संस्थापक संचालक

Directors

team

मा.श्री. भगवानराव मल्हारराव बेंडे

अध्यक्ष

मंचर

९८२१४३४१६४

team

मा.श्री. देवदत्त जयवंतराव निकम

संचालक

नागापूर

९८६००५९९०९

team

मा.श्री. प्रदीप प्रतापराव वळसे पाटील

संचालक

निरगुडसर

९९७५५९६९९९

team

मा.श्री. अशोक लक्ष्मण घुले

संचालक

काठापुर बु.

९८९०५८६००४

team

मा.श्री. रामचंद्र जयराम ढोबळे

संचालक

जारकरवाडी

९९६०९१७७५७

team

मा.श्री. बाबासाहेब धोंडीभाऊ खालकर

संचालक

जवळे

९९७५५६८१००

team

मा.श्री. दादाभाऊ बजाबा पोखरकर

संचालक

खडकी

९८२०६६५३५३

team

मा.श्री. दगडू मारुती शिंदे

संचालक

अवसरी खुर्द

९८२०६६५३५३

team

मा.श्री. ज्ञानेश्वर गेनभाऊ गावडे

उपाध्यक्ष

गावडेवाडी

७०२८६३८४१० / ७५८८६२३२६४

team

मा.श्री. शांताराम तुकाराम हिंगे

संचालक

अवसरी बु.

९८९०३९१९९३ / ९४२३५६८४५५

team

मा.श्री. बाळासाहेब विठ्ठल थोरात

संचालक

मंचर

९८६०३०४३४१

team

मा.श्री. आण्णासाहेब रघुनाथ पडवळ

संचालक

महाळुंगे पडवळ

९४२१०१४३७० / ९९७५४३६५४१

team

मा.श्री. रामशेठ गजानन काळे

संचालक

घोडेगाव

९७३०६०९५९५

team

मा.श्री. भगवान गणपत बो¬-हाडे

संचालक

शिनोली

९४२१०५०३५६ / ९६८९३४१५५५

team

मा.श्री. तानाजी खेवजी जंबुकर

संचालक

नारोडी

९९२१३६६८२३

team

मा.श्री. ज्ञानेश्वर हारकु अस्वारे

संचालक

पारगाव

९६६५६६२५९१

team

मा.सौ. कल्पना दत्तात्रय गाढवे

संचालिका

शिंगवे

९७३०५१९१३१

team

मा.सौ. मंदाकिनी संपतराव हांडे

संचालिका

रांजणी

८६००२२४७८८

team

मा.श्री. रमेश यशवंत कानडे

संचालक

कळंब

९८५०७१७ / ९७ ९०११८७९०००

team

मा.श्री. रमेश हरिभाऊ लबडे

संचालक

जारकरवाडी

९८२२७९२८२९

team

मा.श्री. उत्तम लक्ष्मण थोरात

तज्ञ संचालक

चांडोली बु,

९९७०९६१६९६

team

किसनराव बबनराव ऊंडे

तज्ञ संचालक

भागडी

९८६७५०२७१२

team

मा.श्री. चंद्रकांत गंगाधर ढगे

कार्यकारी संचालक

दत्तात्रयनगर

९९७५५७५६००