व्यवस्थापन संघ

ऊस विकास उपक्रम
team

मा.आ.श्री. दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील (माजी गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

संस्थापक संचालक

Directors

team

मा.श्री. भगवानराव मल्हारराव बेंडे

अध्यक्ष

मंचर

९८२१४३४१६४

team

मा.श्री. देवदत्त जयवंतराव निकम

संचालक

नागापूर

९८६००५९९०९

team

मा.श्री. प्रदीप प्रतापराव वळसे पाटील

उपाध्यक्ष

निरगुडसर

९९७५५९६९९९

team

मा.श्री. अशोक लक्ष्मण घुले

संचालक

काठापुर बु.

९८९०५८६००४

team

मा.श्री. रामचंद्र जयराम ढोबळे

संचालक

जारकरवाडी

९९६०९१७७५७

team

मा.श्री. बाबासाहेब धोंडीभाऊ खालकर

संचालक

जवळे

९९७५५६८१००

team

मा.श्री. दादाभाऊ बजाबा पोखरकर

संचालक

खडकी

९८२०६६५३५३

team

मा.श्री. आनंदराव बबनराव शिंदे

संचालक

अवसरी खुर्द

८६६९०९८८५४

team

मा.श्री. मच्छिंद्र रामदास गावडे

संचालक

गावडेवाडी

७५८८०६९८२८

team

मा.श्री. शांताराम तुकाराम हिंगे

संचालक

अवसरी बु.

९८९०३९१९९३ / ९४२३५६८४५५

team

मा.श्री. अंकित अर्जुन जाधव

संचालक

नांदूर

९९७०७४७७७०

team

मा.श्री. अरुण बाळशिराम चासकर

संचालक

महाळुंगे पडवळ

९८८१३७०७१७

team

मा.श्री. अक्षय रामशेठ काळे

संचालक

घोडेगाव

९९७५५४८८०९

team

मा.श्री. बाजीराव गोपाळा बारवे

संचालक

चास

८९५६९०७९६२

team

मा.श्री. सिताराम यमनाजी लोहोट

संचालक

गंगापूर बु.

९६२३७६५५९७

team

मा.श्री. ज्ञानेश्वर हारकु अस्वारे

संचालक

पारगाव

९६६५६६२५९१

team

मा.सौ. प्रिया संजय बाणखेले

संचालिका

मंचर

९९७०११३२३१

team

मा.सौ. पुष्पलता वामन जाधव

संचालिका

धामणी

९८८१३९१३०३

team

मा.श्री. नितीन तुकाराम वाव्हळ

संचालक

शिंगवे

९७६६५८७१८८

team

मा.श्री. रामहरी कारभारी पोंदे

संचालक

पारगाव

७०२८३४७५७१

team

मा.श्री. चंद्रकांत गंगाधर ढगे

कार्यकारी संचालक

दत्तात्रयनगर

९९७५५७५६००